Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

ESF2

 


Mālpils Profesionālajā vidusskolā no 2.septembra sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru ESF projekta ,,Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros jaunieši ar vidusskolas izglītību vecumā no 18 – 25 gadiem apgūst 3. kvalifikācijas līmeņa profesionālās izglītības programmu ,,Ēdināšanas pakalpojumi”, kvalifikācija ēdināšanas pakalpojumu speciālists.

Izglītojamie apgūst ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pārtikas preču zinības, uzskaiti un kalkulāciju, viesu apkalpošanas darba organizāciju, miltu konditorejas izstrādājumu gatavošanu, uztura fizioloģiju, sanitāriju, higiēnu, ēdināšanas uzņēmumu darba organizāciju un citus profesionālos priekšmetus, kā arī jau apgūtas pirmās profesionālās iemaņas ēdienu gatavošanas un viesu apkalpošanas praktiskajās mācībās.

1,5 gadu laikā var iegūt 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju un vienlaikus saņemt līdz 113,83 EUR lielu stipendiju.

Tas ir nozīmīgi īsā laika posmā apgūt profesiju vai pārkvalificēties un atrast vietu darba tirgū.

Pirmās praktiskās mācības:


Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >