Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

ERASMUSMālpils Profesionālās vidusskolas Erasmus+ programmas projekts

“Darba vidē balstīta profesionālā apmācība- vietējā un starptautiskā”

(“WORK BASED LEARNING- LOCAL AND INTERNATIONAL”)

Līguma nr. 2015-1-LV01-KA202-013386


PARTNERI:                                                                                                                   

AUSTRIJA      - Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich, Sirnitz

PORTUGĀLE  -  Instituto de Soldadura e Qualidade, Porto Salvo

-   Centro de Estudos e Formacao Aquiles Estaco, Lda, Vidigueira 

POLIJA           -  Zespol Szkol Ponadgimazjalnych, Szydlow

 

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

    31 625 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem bez papildus finansējuma nepieciešamības.

MĒRĶI:

   Veicināt darba vidē balstītas profesionālās apmācības kvalitāti un pievilcību.

   Sagatavot studentus, skolotājus un uzņēmumu personālu starptautiskajā darba vidē balstītai profesionālajai apmācībai.

   Rosināt vairāk uzņēmumu vairākās valstīs apmācīt profesionālās izglītības ieguvējus, tai skaitā no ārvalstīm.

STARPTAUTISKĀS AKTIVITĀTES:

   Darba vidē balstītas profesionālās apmācības (DVBPA) treniņš Portugālē, Austrijā, Polijā un Latvijā (4 audzēkņi un 2 pavadošie skolotāji no katras skolas):

    5 dienu programma partnerskolu audzēkņiem, kas ietver sevī gan mācekļa darbu attiecīgo nozaru vietējos uzņēmumos, gan arī apmācību skolās. Audzēkņi pilnveidos savas praktiskā darba iemaņas, valodu un sociālās prasmes, iepazīs starpkultūru atšķirības, mācīsies darboties starptautiskā komandā reālā darba vidē. 

   Skolotāju 5 dienu apmācība Austrijā (valstī ar vislabāk attīstīto DVBPA): 2 skolotāji no katras partnerskolas.

PLĀNOTIE REZULTĀTI:

    Apkopota, izvērtēta un izplatīta informācija par DVBPA situāciju katrā partnervalstī, izstrādāti priekšlikumi tās pilnveidei.

    Apkopots un publicēts katrā partnerskolā projekta ietvaros organizēto apmācību saturs (skolotājiem un uzņēmumu personālam).

    DVBPA treniņa materiāli (video, intervijas, pieredzes stāsti, labās prakses piemēri, ieteikumi nākamajiem mācekļiem).

    E-Rokasgrāmata “Starptautiskajā darba vidē balstīta profesionālā izglītība- jūsu iespēja” (ieteikumi un noderīga informācija cilvēkiem, kas vēlas doties ārzemju praksēs, kā arī lai atrastu darbu vai izveidotu savu uzņēmumu.)

Projekta ziņu lapas, E- avīzes 2 x gadā, informācija par projekta aktivitātēm visu partneru mājas lapās, tai skaitā datu bāze par visas partnervalstīs apzinātajiem uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti iesaistīties DVBPA.

    Regulāras sadarbības pasākumi ar katras valsts vietējiem uzņēmumiem (DVBPI testēšana, konsultācijas ar potenciālajiem DVBPA dalībniekiem).

    Radošo darbnīcu materiāli: kā veiksmīgāk atrast mācekļa vietu savā valstī un ārzemēs, kā sagatavot kvalitatīvu CV un profesionālu portfolio, kur atrast informāciju par atbalsta organizācijām un pasākumiem, kā izvairīties no starpkultūru pārpratumiem ārzemju praksēs u.c.

 

Aktuālā informācija par projekta īstenošanu 

pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv 

      
                    

Mālpils Profesionālās vidusskolas ERASMUS+ programmas projekts

Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem

Līgums Nr. 2014-1-LV01-KA102-000136

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS:no 2014.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.maijam

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 84 004 eiro jeb 100% no Erasmus+ programmas līdzekļiem  bez papildus līdzfinansējuma nepieciešamības.

Projekta laikā tiek organizētas 20 audzēkņu prakses un 2 skolotāju pieredzes apmaiņas  programma sadarbībā ar partneriem Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Maltā  un Portugālē.


ProjektaMĒRĶI: 

atbalstīt audzēkņu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū; popularizēt profesionālo izglītību un profesionālās izglītības pievilcību, veicināt audzēkņu mobilitāti.

Skolotāju pieredzes apmaiņas programmas mērķis ir atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža garumā gūt zināšanas prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinātu viņu profesionālo izaugsmi, nodarbinātību un izredzes iekļauties Eiropas darba tirgū; kā arī, iepazīstot partneru labās prakses piemērus, atbalstīt inovāciju ieviešanu un kvalitātes sistēmu uzlabošanu profesionālās izglītības un mācību institūcijās un sistēmā.

 

DALĪBNIEKU ATLASES KRITĒRIJI:

 - audzēkņu līdzšinējie sasniegumi mācībās un praksēs;

 - teorētiskās un praktiskās sagatavošanas līmenis;

 - rezultāti profesionālo prasmju konkursos skolā un ārpus tās;

 - aktivitāte skolas pasākumos,

 - svešvalodas zināšanas.

 

Pirms projekta uzsākšanas tiek noslēgti līgumi starp Mālpils Profesionālo vidusskolu, projekta dalībniekiem un ārzemju partneriem atbilstoši Erasmus+ programmas noteikumiem. Tajos ir precīzi definēti visu pušu pienākumi un tiesības, pievienota detalizēta prakses programma.

Mobilitāšu noslēgumā līdztekus Europass Mobility Document projekta dalībnieki saņems arī uzņemošo partneru sertifikātus, kas apliecinās konkrētās specialitātēs iegūtās zināšanas, prasmes un pieredzi.

REZULTĀTI: Prakšu dalībnieki iegūs aktuālas zināšanas un vērtīgu profesionālo pieredzi savās specialitātēs: ēdināšanas serviss, mēbeļu izgatavošana, ēku inženiertīkli, dizains.

 Starptautisko mobilitāšu rezultātā tiks radīti priekšnoteikumi motivētai un apzinātai turpmākajai profesijas apguvei, palielināsies  viņu nodarbinātības iespējas un karjeras perspektīvas.

 Uzlabosies audzēkņu svešvalodu zināšanas.

Audzēkņi praksēs iepazīs arī uzņēmu vadības metodes un paņēmienus un attīstīs savas uzņemējdarbības iemaņas.

Pieaugs dalībnieku pašapziņa un motivācija arī turpmāk pilnveidot savas profesionālās un personības kompetences,  izveidosies starpkultūru saskarsmes iemaņas.

Pieredzes apmaiņas programmas dalībniekiem uzlabosies profesionālās kompetences, paaugstināsies viņu kapacitāte skolas modernizācijas un internacionalizācijas veicināšanā.

Paaugstināsies viņu darba kvalitāte un pozitīvā ietekme uz mācību procesa pilnveidi skolā, lai piedāvātu audzēkņiem jaunākās profesionālās atziņas; paaugstināsies motivācija iesaistīties arī turpmākajos tālākizglītības pasākumos.

 Rezultātu izplatīšana notiks ar publikācijām “Mālpils Vēstis”  un "Rīgas Apriņķa Avīze", skolas mājas lapā www.malpilsskola.lv un novada domes mājas lapā www,malpils.lv.

Ziņojums pašvaldībai tiks sniegts  Mālpils novada domes Izglītības konsultatīvās padomes sēdē.

Tiks sagatavotas publikācijas partneru interneta mājas lapām.

PRAKŠU PLŪSMU PLĀNOJUMS (projekta īstenošanas gaitā iespējamas datumu izmaiņas):

 

Dalībnieku skaits

Prakses ilgums

(dienas)

Prakses sākuma un beigu laiki

Uzņemošās organizācijas valsts

4 audzēkņu prakse

un pavad. sk. uz 5 dienām


90

05.01.2015-04.04.2015

Spānija

4 audzēkņu prakse

un pavad. sk. uz 5 dienām


30

19.01.2014-17.02.2015

Itālija

6 audzēkņu prakse

un pavad. sk. uz 5 dienām


30

oktobris 2015

Portugāle

2 audzēkņu prakse

un pavad. sk. uz 5 dienām


30

oktobris 2015

Malta

2 audzēkņu prakse

un pavad. sk. uz 5 dienām


30

01.02.2016 - 02.03.2016

Vācija

2 audzēkņu prakse

un pavad. sk. uz 5 dienām


90

04.01.2016- 04.04.2016

Spānija

2 skolotāju  pieredzes apmaiņa

5

20.04.2015 - 25.04.2015

Igaunija


Aktuālā informācija par projekta īstenošanu

pa tālr. 26114137 vai e-pastā: karte1@inbox.lv

Projekta vadītāja Līvija Mukāne

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv

 

04.11.2014


 


Mālpils Profesionālās vidusskolas ERASMUS+ programmas projekts

“Jauna pieredze četru specialitāšu skolotājiem un audzēkņiem”

 

31.oktobra- 29.novembra Portugāles prakses dalībnieku iespaidi:

Megija Lasmane:  Mālpils Profesionālajā Vidusskolā es apgūstu ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesiju. Nesen man tika dota iespēja piedalīties ārzemju praksē Portugālē. Es tur strādāju un dzīvoju veselu mēnesi. Manu darba vietu sauca "Nariz De Pato". Tas bija restorāns, kur es sajutu mieru, lielajā darba steigā nejutos saspringusi vai uztraukusies. Tā atmosfēra, kas valdīja, bija ļoti patīkama, un paši kolēģi bija ļoti atsaucīgi un sirsnīgi cilvēki. Strādāju ar lielu prieku. Man ļoti patika, ka mums pašiem nebija jādomā par ēšanu, kas bija liels pluss manam budžetam. Patika, ka bija iespēja iepazīties ar citas valsts jauniešiem. Joprojām uzturu kontaktus. Vēl man patika, ka mēs apbraukājām dažādas pilsētas. Viena no tām, uz kuru jau sen biju vēlējusies aizbraukt, bija Porto. Tas, ko es tiešām neaizmirsīšu, ir cilvēki, kas vadāja mūs uz vakariņām un pusdienām, cilvēki, kas mūs pieskatīja un rūpējās. Paldies- Nuno, Sara, Flora, Luis un Adam. Jūs esat super! Iepazīt citas kultūras, jaunus cilvēkus – tā nudien bija neizsakāma pieredze.

Evelīna Kalniņa- Sūbre: Šogad novembrī bija mana iespēja pabūt ārvalstu praksē, es un mani kolēģi devāmies uz Portugāli. Jauna pieredze savā profesijā, jauni cilvēki no dažādām valstīm, portugāļu valoda, kultūra, paradumi, emocijām pilns laiks, tik daudz jauna izdevās iepazīt pa mēnesi.  Strādājām uzņēmumā Espacosa Miranda, mūs laipni uzņēma prakses vietā, kolēģi atsaucīgi, visiem darbi pilnas rokas, bet tajā visā vēl mēs, atvērtas jaunām zināšanām.  Ļāvāmies emocijām un kreatīvajām idejām, lai radītu jaunus mēbeļu dizainus, radošus un interesantus interjerus. Darba procesā iesaistījās dizainere, kas iedvesmoja un ierosināja vairāku ideju realizācijai. Esmu apmierināta ar šo braucienu, kas devis daudz jauna. 

Toms Ilmārs Maksimovs: Portugālē strādāju kompānijā Piclaria Miguel Matos. Šis bija mazs uzņēmums, tajā strādāja aptuveni 5 cilvēki, darba kolektīvs bija ļoti labs, jo visi vēlējās palīdzēt. Dzīvojām lielā mājā ar citu latviešu grupu un igauņu grupu, kas piedalījās šajā projektā. Visi kopā braucām uz ekskursijām.

Megija Jaškule:  Brīnišķīgu, atmiņām pilnu mēnesi pavadījām saulainajā Portugālē. Esmu ļoti saviļņota un laimīga par šo braucienu, jo Portugāle manās acīs pēc šī brauciena ir un paliks kā Paradīze. Portugālē mūs sagaidīja cilvēki no Mobility Friends Portugal, kuri rūpējās par mums visu šo laiku. Jau pirmajā dienā mums sākās portugāļu valodas nodarbības. Es strādāju interjera dizaina uzņēmumā Espaços Miranda. Šajā uzņēmumā guvām lielu pieredzi, strādājām pie datoriem, izstrādājām projektus, rasējām mēbeles, interjerus, kā arī reizēm izpalīdzējām mūsu priekšniecei ar melno darbiņu izpildīšanu. Kolēģi, priekšnieki bija atsaucīgi, smaidīgi un brīnišķīgi cilvēki. Guvu lielu pieredzi interjera dizaina jomā, projektu realizācijā, kā arī papildināju savas angļu valodas zināšanas. Ar valodu nebija lielu problēmu, runājām pārsvarā angļu valodā, kā arī nedaudz portugāļu valodā, kuru bijām apguvušas nodarbību laikā. Katras brīvdienas devāmies skaistās, emociju bagātās ekskursijās ar citu valstu grupām, kuru laikā pat sadraudzējāmies. Esmu ļoti laimīga, ka varēju piedalīties šajā projektā, jo, manuprāt, šis prakses mēnesis bija fantastisks!

Nils Ģēvele: Es strādāju ģimenes uzņēmumā, kurā ražoja dažādus konditorejas izstrādājumus. Līdz šim vēl nebiju tik daudz strādājis ar miltu izstrādājumiem, tāpēc šī vieta bija ļoti laba tieši priekš manis. Portugālē ļoti liela uzmanība tika pievērsta maizes gatavošanai, svarīgi bija,  lai tā būtu skaista un svaiga. Es pat varētu teikt, ka mana izturēšanās pret maizi mainījās. Ļoti biju apmierināts ar to, kā mēs tikām Portugālē uzņemti. Šīs tautas mentalitāte ļoti atšķīrās no latviešu. Cilvēki Portugālē bija daudz sirsnīgāki un atvērtāki.

Alise Uzuleņa: Pateicoties Erasmus+ projektam, man bija iespēja veselu mēnesi pavadīt Portugālē, kur es iepazinos ar šīs valsts kultūru, cilvēkiem un dabu. Citāda pieredze, citādas zināšanas, ko ieguvu, strādājot restorānā "Nariz de Pato", ko es varēšu izmantot nākotnē savā labā. Negaidīti interesantas ekskursijas, patīkami, ka ekskursiju laikā apmeklējām arī Spāniju, no kuras redzējām maz, bet tomēr tas ir savādāk. Katra pilsēta, kurā bijām, ir ar savu burvību un šarmu. Cilvēki atsaucīgi, un saprasties varēja labi un ar visiem, neskatoties uz to, ka visi nerunājām viens otram saprotamā valodā.

Paldies par šo iespēju, novēlu vairāk jauniešiem šādu iespēju un izbaudīt to pilnībā jebkurā Eiropas valstī!

PREZENTĀCIJA: skatīt šeit!


Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >