Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

ESF 1.2.2.1.5.

Mālpils Profesionālajā vidusskolā tiek realizēta
ESF fonda projekta
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāte

 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Projekta vispārējais mērķis - veicināt pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Mērķgrupa ir vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, t.sk. profesionālās ievirzes, interešu izglītības pedagogi, kuri pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē (skola), līdz ar to pastāv risks zaudēt darbu skolā.

Komisija:
Komisijas priekšsēdētāja: Frančeska Ģēvele, direktore
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Daiga Melcere, direktores vietniece vispārējā izglītībā
Komisijas locekļi: Sarmīte Dadeika, direktores vietniece audzināšanas darbā
                       Rudīte Isajeva, vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās
                       komisijas  vadītāja(komisijas sekretāre)
                       Ausma Čīma, darbinieku pilnvarota pārstāve           

Nolikums

Komisijas darba kārtība

Informācija

 

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas 5. posma grafiks

Projekta dalībnieki

 Nr.p.k.  Vārds, Uzvārds   

Mācību priekšmets 

 1.  Aivis Zeņģis  Sports
 2.  Voldemārs Dunkurs  Profesionālie priekšmeti
 3.  Astrīda Viļuma  Profesionālie priekšmeti

 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >