Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

MērķstipendijasMērķstipendijas piešķiršanas nolikums

Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītojamiem


Eiropas Sociālā fonda darbības programmas  „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes  Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšanaprojekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana( Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 ) īstenošanai

 3. Mērķstipendijas izmaksas pamats ir Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumi Nr.578 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.771 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”””, šī nolikuma 1.punktā minētais līgums un šis nolikums.   

1. Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.578 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”” 66.1.apakšpunktu un  līgumam starp Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – ministrija) un Mālpils Profesionālās vidusskolas pievienotajām vadlīnijām profesionālās izglītības iestādēm  par noteikumiem mērķstipendiju piešķiršanai profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanai.

2. Mērķstipendijas piešķir profesionālās izglītības iestādes izglītojamajiem, kuri apgūst kādu no akreditētām profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmām (turpmāk – izglītojamais). 
4. Stipendiju piešķir un izmaksā saskaņā ar profesionālās izglītības iestādes direktora rīkojumu ministrijas noteiktā termiņā, izvērtējot izglītojamā iepriekšējā mēneša sekmes, mācību procesa apmeklētību, dalību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika, kā arī ieguldījumu profesionālās izglītības iestādes pozitīvā tēla veidošanā. 

5. Rīkojumā ietver šādu informāciju:
5.1. par kādu mēnesi mērķstipendija tiek piešķirta;
5.2. izglītības programmas nosaukums un kods;
5.3. mācību grupas, kursa kods;
5.4. izglītojamā vārds un uzvārds;
5.5. izglītojamā personas kods;
5.6. piešķirtā mērķstipendija latos;
5.7. rīkojuma izdošanas pamatojums.

 

6. Direktors izveido profesionālās izglītības iestādes mērķstipendiju piešķiršanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:
6.1. direktora vietnieks – komisijas priekšsēdētājs, projekta koordinators;
6.4. projekta grāmatvedis;
6.5. divi pedagoģiskā personāla pārstāvji;
6.6. divi izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji.

7. Komisijas darbā kā novērotājs var piedalīties projekta vadības vienības pārstāvis vai projekta reģionālais koordinators.

 
8. Komisija lēmumu par mērķstipendijas apmēru katram izglītojamajam attiecīgajā kalendārajā mēnesī, ne vairāk kā desmit mēnešus gadā, ietver protokolā. 

9. Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēdes protokolā ietver šādu informāciju:
9.1. par kādu mēnesi mērķstipendija tiek noteikta;
9.2. izglītības programmas nosaukums un kods;
9.3. kurss, mācību grupas kods;
9.4. izglītojamā vārds un uzvārds;
9.5. mērķstipendijas piešķiršanas skaidrojums - iepriekšējā mēneša sekmju vidējais vērtējums, neattaisnoto mācību kavējumu skaits, mērķstipendijas samazināšanas vai nepiešķiršanas iemesli u.c.
9.6. mērķstipendijas apmērs latos.

 

11. Piešķirot mērķstipendiju ņem vērā iepriekšējā mācību mēneša rezultātus:
11.1. mācību un kvalifikācijas prakses laikā mērķstipendiju piešķir pēc pēdējā teorētisko mācību rezultātu vērtējuma;
11.2. pirmajā mēnesī pēc mācību un kvalifikācijas prakses, piešķirot mērķstipendiju, vērtē  pēdējo teorētisko mācību un prakses rezultātus;
11.3. piešķirot mērķstipendiju par eksāmenu sesijas laiku, ņem vērā pēdējo mācību rezultātu vērtējumu,  eksāmenu rezultāti netiek ņemti vērā;
11.4. audzēkņiem, kuri saskaņā ar izglītības iestādes beigšanu tiek atskaitīti līdz mēneša 15.datumam, mērķstipendijas par šī mēneša rezultātiem pamatsummu nosaka vienādu ar pusi no mērķstipendijas piešķiršanas nolikumā noteiktās ikmēneša mērķstipendijas pamatsummas;
11.5. audzēkņi, kuri uzsāk dalību projektā pēc mēneša 15.datuma, mērķstipendijas par šī mēneša rezultātiem pamatsummu nosaka vienādu ar pusi no mērķstipendijas piešķiršanas nolikumā noteiktās ikmēneša mērķstipendijas pamatsummas.

12. Mērķstipendiju par septembra mācību rezultātiem izmaksā oktobrī.

13. Ja izglītojamais zaudē tiesības saņemt mērķstipendiju līdz rīkojuma izdošanai par tās piešķiršanu, mērķstipendiju neizmaksā.     

15. Mērķstipendiju piešķir konkursa kārtībā, ņemot vērā mācību sasniegumu rezultātus un mācību stundu apmeklētību, ja izglītojamais ievēro šādus nosacījumus:
15.1. ikmēneša sekmju vērtējumā (atestācijā) izglītojamā mācību sasniegums katrā mācību priekšmetā  ir novērtēts vismaz ar četrām ballēm vai ir ieskaitīts;
15.2. izglītojamajam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu vairāk par divām mācību stundām vienā mācību nedēļā (attaisnoti ir kavējumi, ko apliecina darbnespējas lapa, ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments);
15.3. izglītojamais neatrodas ieslodzījuma vietā;
15.4. izglītojamais veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;
15.5. izglītojamā neatrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā;
15.6. papildus stipendijai, kas noteikta normatīvajos aktos par valsts budžeta finansēto stipendiju saņemšanas kārtību, izglītojamais nesaņem arī citu normatīvajos aktos noteiktu valsts atbalstu noteiktas nozares izglītības programmas apguvei.

16. Mērķstipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu:

 

Mērķstipendijas apmērs (lati)  
(spēkā ar 2012.gada 1.janvāri)  
1.tabula
Iepriekšējā mēneša sekmju vidējais vērtējums  

 

Pamatsumma 1.kurss Mērķstipendijas
maksimālais palielinājums
 
Pamatsumma 2., 3.,4.kurss Mērķstipendijas
maksimālais palielinājums

 

Iepriekšējā mēneša

 sekmju

 vidējais

 vērtējums

 

Pamatsumma

 1.kurss  

 

 

Mērķstipendijas

 maksimālais

 palielinājums

 

Pamatsumma

 2., 3.,4.kurss

 

Mērķstipendijas

 maksimālais

 palielinājums


  9,00 – 10

20

-

50

-


8,00 - 8,99

15

5

35

 10


6,00 - 7,99

12

 4

 25

8


4,00 - 5,99

 10

 3

 20

 6


17. Mērķstipendijas apmēru aprēķina izmantojot informācija sistēmu ASUS. Ja izglītības iestādei mērķstipendijām pieejamā summa ir lielāka par aprēķināto kopsummu (pamatsummu), ASUS nosaka mērķstipendijas apmēra palielinājumu atkarībā no sekmju vidējā vērtējuma: katram pirmā kursa izglītojamam maksimālais palielinājums - 5 lati un otrā līdz ceturtā kursa izglītojamiem - 10 lati. Ja ASUS mērķstipendijas apmēra palielinājumu nosaka decimaldaļskaitļos, mērķstipendijām pieejamās summas, mērķstipendijas apmēra un tās palielinājuma ierobežojuma ietvaros mērķstipendiju piešķiršanas komisija var lemt par mērķstipendijas palielinājuma decimāldaļu korekciju (izmantojot ASUS - „Izmaksu korekcija”), ņemot par pamatu nolikuma 19.punkta nosacījumus.

18. Ja visiem izglītojamiem, kuri atbilst 15.punkta nosacījumiem, saskaņā ar 16.punktu aprēķinātās mērķstipendijas kopsumma ir lielāka par izglītības iestādei piešķirtā mērķstipendiju fonda apmēru, mērķstipendijas 16.punktā noteiktajā apmērā piešķir secīgi, sākot ar izglītojamo, kuriem ir augstāks iepriekšējā mēneša sekmju vidējais vērtējums un mazāks neattaisnoti kavēto stundu skaits mēnesī.
19. Ja vairākiem mērķstipendijas pretendentiem atbilstoši šo vadlīniju 16.punktam ir līdzvērtīgi rādītāji, mērķstipendiju piešķir, ievērojot šādu secību:
19.1. invalīdam, bārenim vai bez vecāku aizgādības palikušajam, kā arī izglītojamajam no trūcīgas ģimenes;
19.2. izglītojamajam no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu;
19.3. izglītojamajam, kas ir godalgots starptautiskajos, valsts, reģionālajos vai pašvaldību konkursos, skatēs vai izstādēs;
19.4. izglītojamajam, kas ir piedalījies starptautiskajos, valsts, reģionālajos vai pašvaldību konkursos, skatēs vai izstādēs vai ir iesaistīts attiecīgās profesionālās izglītības iestādes sabiedriskās dzīves aktivitātēs.

20. Mērķstipendijas apmēru samazina līdz 14.punktā noteiktajam minimālajam apmēram, ja izglītojamais:
20.1. neievēro darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
20.2. ar savu uzvedību izglītības iestādē un ārpus tās apkauno izglītības iestādes labo vārdu.
21. Mērķstipendiju nepiešķir, ja izglītojamais:
21.1. neievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
21.2. neievēro dienesta viesnīcas kārtības noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >