Latviski English Deutsch
Mālpils Profesionālā vidusskola

Uzņemšanas noteikumi

             Izglītojamo uzņemšanas kārtība

      2012. / 2013. mācību gadam

 

        Mālpils novadā, Mālpilī

 

 

27.01.2012.                                                                                                                    Nr. 6 - k

 

 

                             Izdota saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 27.panta otro daļu,

 

                                Izglītības un  zinātnes  ministrijas kārtību Nr.15 „Izglītojamo uzņemšanas

 

                           kārtība  profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās

 

                               vidējās izglītības programmās » un Skolas nolikumu.

 

 

 

1. Konkursa kārtība nosaka, kā tiek uzņemti izglītojamie Mālpils Profesionālajā vidusskolā.

 

2. 2012./2013. mācību gadā Mālpils Profesionālajā vidusskolā reflektantus uzņem šādās profesionālās vidējās izglītības programmās:

 

2.1.Ēdināšanas pakalpojumi (3381102), (kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojuma speciālists),

 

2.2.Kokizstrādājumu izgatavošana (3354304), (kvalifikācija- mēbeļu galdnieks),

 

2.3.Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (3358203), (kvalifikācija – ēku inženiertīklu tehniķis).

 

2.4. Interjera dizains (3321403), (kvalifikācija – interjera noformētājs).

 

3. Konkurss notiek uz apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā uzrādīto mācību priekšmetu vērtējumu pamata.

 

4. Konkursa kārtībā ņem vērā mācību sasniegumus mācību priekšmetos, kuri ir būtiski iegūstot izvēlēto kvalifikāciju:

 

Latviešu valodā

 

Literatūrā

 

Matemātikā

 

Ķīmijā

 

Fizikā

 

Svešvalodā

 

un iegūtos vērtējumus svešvalodas iekaitē, matemātikas, vēstures un latviešu valodas eksāmenā pamatskolu beidzot.

 

6. Konkursa rezultātus apkopo rezultātu tabulās pielikums (Nr.1 – Ēdināšanas pakalpojumi; Nr.2 - Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija; Nr.3  Kokizstrādājumu izgatavošana; Nr.4 – Interjera dizains).

 

7. Iegūtās balles visos vērtētajos mācību priekšmetos saskaita, iegūstot kopējo ballu skaitu.

 

8. Kopējo ballu skaitu dala ar vērtēto mācību priekšmetu skaitu, iegūstot vidējo ballu skaitu.

 

 9. Pēc iegūtā vidējā vērtējuma ( noapaļota simtdaļās) tiek vērtēti konkursa rezultāti.

 

10. Konkursa rezultātus izvērtē ar direktores rīkojumu apstiprināta uzņemšanas komisija.

 

11. Ja vidējais ballu skaits ir vienāds, priekšroka tiek dota bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

 

12. Uzņemšanas komisija, pamatojoties uz konkursa rezultātiem pieņem lēmumu par personas ieskaitīšanu Mālpils Profesionālās vidusskolas izglītojamo skaitā.

 

13. Ar uzņemšanas komisijas lēmumu par reflektantu ieskaitīšanu izglītojamo skaitā uzņemšanas komisija iepazīstina personas, kuras vēlas apgūt izglītību programmu:

 

13.1. Ēdināšanas pakalpojumi – 2012. gada  20. jūlijā plkst. 10.00

 

13.2. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija- 2012. gada  20. jūlijā plkst. 11.00

 

13.3. Kokizstrādājumu izgatavošana - 2012. gada  20. jūlijā plkst. 12.00

 

13.4. Interjera dizains - 2012. gada  20. jūlijā plkst. 13.00

 

    

 

14. Pirmā mācību diena 2012. / 2013. mācību gadā ir 03. septembris.

 

 

 

Mūsu koordinātes:
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tālruņi: 67925267, 67925131, fakss: 67970907, e-pasts: gevele@malpilsskola.lv, int_lietvede@malpilsskola.lv, macibu_dala@malpilsskola.lv, mpv_lietvede@malpilsskola.lv

Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >